HIỆU QUẢ KẾT HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 VẬN ĐỘNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI

DO NHỒI MÁU NÃO

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả kết hợp gương trị liệu trong phục hồi chức năng bàn tay ở bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não. Đối tượng và phương pháp:60 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là nhồi máu não được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm can thiệp và nhóm chứng, dùng thang điểm của Carr J.H và Shepherd R.B về vận động để đánh giá chức năng vận động bàn tay liệt và về mức độ khéo léo để đánh giá chức năng khéo léo bàn tay liệt. Kết quả:Chức năng vận động bàn tay liệt sau 1 tháng, ở nhóm can thiệp mức 4 đạt 46,7%, mức 5 đạt 16,6%, nhóm chứng mức 4 đạt 6,7% và không có bệnh nhân đạt mức 5 (p<0,05). Sau 3 tháng ở nhóm can thiệp mức 5 đạt 33,4%, mức 6 đạt 20%, nhóm chứng mức 5 đạt 16,6%, không có bệnh nhân đạt mức 6 (p<0,05). Chức năng khéo léo sau 1 tháng, ởnhóm can thiệp mức 4 đạt 13,35%, nhóm chứng 3,35% (p>0,05). Sau 3 tháng, ở nhóm can thiệp mức 4 đạt 20%, mức 5 đạt 6,7%, nhóm chứng không có bệnh nhân đạt mức 4 và mức 5 (p<0,05). Kết luận: Hiệu quả PHCN bàn tay nhóm ứng dụng gương trị liệu có cải thiện rõ rệt về chức năng bàn tay liệt so với nhóm chứng. Trong đó, chức năng vận động tay liệt tăng lên rõ rệt sau 1, 3 tháng với độ tin cậy trên 95% (p<0,05).Chức năng khéo léo bàn tay được cải thiện rõ sau 3 tháng với độ tin cậy trên 95% (p<0,05).

Từ khóa: Bàn tay, tai biến mạch máu não, nhồi máu não, gương trị liệu.

THE EFFECT OF COMBINATION OF MIRROR THERAPY IN

REHABILITATION FOR HAND MOTOR FUNTION IN PATIENTS WITH

HEMIPLEGIA

DUE TO CEREBRAL INFARTION

Abstract

Assessing the effectofcombination of mirrortherapy inrehabilitation for handsinpatientswith hemiplegiadue tocerebral infarction. Method: 60patients diagnosedascerebral infarctionwere divided into2groups. Motor Assessment Scale ofJH Carr, RB Shepherd is used toassessmotor functionofhandsand toassesstheingeniousfunction ofparalyzedhands. Results: Motor function of paralyzedhands after 1 month, in intervention group with level 4 is 46,7%, level 5 is 16,6%, in non-intervention group with level 4 is 6,7% and no patient in level 5 (p<0,05). After 3 month, in intervention group with level 5 is 33,4%, level 6 is 20%, in non-intervention group with level 5 is 16,6%, and no patient in level 6 (p<0,05). The functioningenious of paralyzedhandsafter 1 month, in intervention group with level 4 is 13,35%, non-intervention group level 4 is 3,35% (p<0,05), after 3 month, in intervention group with level 4 is 20%, level 5 is 6,7%,  non-intervention group has no patient in level 4 and 5 (p<0,05). Conclude: Motor function of paralyzedhands improved remarkably after 1 and 3 months of intervention with reliability 95% (p<0,05).The functioningenious of paralyzedhandsimproved remarkably after 3 months of intervention with reliability 95% (p<0,05)

Keywords:hand, cerebralvascular accident, cerebral infarction, mirrortherapy.