1. Thông tin chung.

Họ và tên: TRƯƠNG ĐỒNG TÂM                     Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:0989477488  Email: truongdongtam@gmail.com

2. Chức năng nhiệm vụ

- Chức năng:

+ Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

+ Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện

- Nhiệm vụ:

+ Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

+ Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

+ Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện

+ Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định

3. Thông tin nhân sự đơn vị

  PGD TRƯƠNG ĐỒNG TÂM

   Chức vụ: Trưởng phòng

Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
Trương Đồng Tâm ThS-BSCKI Trưởng phòng truongdongtam@gmail.com
Nguyễn Thị Hương Giang Điều dưỡng Nhân viên huonggiangtccb2208@gmail.com
Trần Quang Hiếu   Nhân viên hieuktv2011@gmail.com
Đinh Ngọc Quân kỹ sư Nhân viên ngocquantt@gmail.com

 

4. Lịch sử hình thành

- Thành lập ngày 14/2/2015

5. Hoạt động Đào tạo và Nghiên cức Khoa học:

            - Trung bình 1 đề tài nghiên cứu/ năm