1. Thông tin chung.

- Tênđơnvị: Phòng tài chính - kế toán

- Địachỉ: Bệnh viện trường ĐH Y Khoa số 284 - Lương Ngọc Quyến – TPTN

- Điệnthoại 02803.601184; Email:…………............................................................................................

- Thông tin lãnhđạođơnvị.

Họvàtên:Trần Xuân Thường     Chức vụ: Trưởng phòng - Phụ trách kế toán

Điệnthoại: 0979877606      Email:tranxuanthuongbvdhyk@gmail.com

2. Chức năng nhiệm vụ:

2.1 Chức năng: tham mưu giúp việc cho Giám đốc BV thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài chính - kế toán; thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của BV

2.2: Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

3. Thông tin nhân sự:

Họ và tên Trình độ chuyên môn Chức vụ Địa chỉ email
Trần Xuân Thường Cử nhân kinh tế Trưởng phòng-Phụ trách kế toán tranxuanthuongbvdhyk@gmail.com
Đặng Thị Ngọc Lan Cử nhân kinh tế Kế toán viên ngoclankhth@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Nga Cử nhân kinh tế Thủ quỹ thungadhy@gmail.com
Lê Huy Hà Cử nhân kinh tế Kế toán viên lehuyhabvdhyk@gmail.com

4. Lịchsử hình thành: tiền thân của Phòng Tài chính kế toán BV Trường ĐH Y Khoa là tổ TC-KT hoạt động trong biên chế của phòng Kế hoạch tổng hợp BV. Ngày 14/2/2015 phòng được thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Nhân lực của phòng bao gồm 1 trưởng phòng, 02 kế toán viên, 01 thủ quỹ, tất cả các vị trí đều đạt trình độ đại học.