I. NHÂN LỰC, TỔ CHỨC:

Trưởng Phòng: BS CKII. Phạm Mỹ Hoài

Bác sĩ: 2      Điều dưỡng: 3      Kỹ sư: 1    Công nhân: 1    Hộ lý: 2

Hình Ảnh tập thể phòng kế hoạch tổng hợp 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Phòng Kế hoạch tổng hợp – Vật tư thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

- Toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện

Nhiệm vụ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa/phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với Nhà trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5. Tổ chức điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh

của Bệnh viện.

6. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kì sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

13. Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.

14. Lập dự toán, dự trù mua sắm, khai thác các vật tư, dụng cụ y tế, phân phối, cấp phát cho các đơn vị theo yêu cầu sử dụng.

15. Lập dự toán, hồ sơ mời thầu, trình lãnh đạo Bệnh viện, Trường ĐHYD, ĐHTN, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để mua sắm các thiết bị chuyên sâu, đắt tiền.

16. Kiểm tra, soạn thảo các văn bản, hợp đồng để Giám đốc bệnh viện ký với các đơn vị trúng thầu sau khi đã được ĐHTN – Bộ GD&ĐT phê duyệt.

17. Phân phối, cấp phát trang thiết bị và dụng cụ y tế cho các đơn vị trong Bệnh viện theo kế hoạch được duyệt và trực tiếp cấp phát vật tư tiêu hao cho các đơn vị theo yêu cầu sử dụng của Bệnh nhân.

18. Tổ chức nhận hàng, giám sát lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.

Làm các thủ tục tiếp nhận và khai thác sử dụng các hàng viện trợ của nước ngoài.

19. Bảo dưỡng và sửa chữa tất cả các loại thiết bị trong Bệnh viện.

20. Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị không còn sử dụng được, hư hỏng để trình lãnh đạo Bệnh viện cho ý kiến xử lý.

21. Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị cho các khoa, phòng.

Kiểm tra, theo dõi  các thiết bị đòi hỏi độ an toàn cao để có kế hoạch kiểm định định kỳ theo quy định của Nhà nước.

22. Tham gia và là thường trực công tác Bảo hộ lao động của Bệnh viện

III. TỔ CHỨC 
1. Lập kế hoạch hoạt động, theo dõi và đánh giá các hoạt động chuyên môn của bệnh viện (khám bệnh, chữa bệnh, thường trực).

2. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

3. Chỉ đạo tuyến

4. Hợp tác quốc tế

5. Quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án

6. Tham gia công tác bảo hiểm y tế

7. Quản lý, khai thác website bệnh viện.

8. Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế

9. Theo dõi sử dụng vật tư thiết bị y tế

10. Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế