ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN NĂM 2016

ThS. Đinh Ngọc Thành

ĐD Nguyễn Thị Thúy Hà

ĐD Lê Thị Thu Trang 

ĐD Nguyễn Thị Hương Giang 

Khoa điều dưỡng Trường đại học Y Dược Thái Nguyên;Bệnh viện Trường đại học Y khoa Thái Nguyên

Tóm tắt:

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được thực hiện để xác định mức độ hài lòng của người bệnh nội trú ở bệnh viện Trường đại học Y khoa Thái Nguyên. 138 đối tượng là người bệnh nội trú trước khi ra viện đã được khảo sát sự hài lòng của họ với 36 khía cạnh giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế Bệnh viện.

Kết quả phân tích chỉ ra rằng điểm hài lòng trung bình mà người bệnh đánh giá về giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế Bệnh viện Trường là rất cao (Mean = 4,27; SD = 0,49). Tuy nhiên tỷ lệ người bệnh chưa thực sự hài lòng vẫn còn tương đối cao (8,3%).

Kết luận:Tỷ lệ người bệnh rất hài lòng 37,6%; hài lòng 54,1%; hài lòng chút ít 6,7%, không hài lòng 1,2% và rất không hài lòng là 0,4%.

Từ khóa: Hài lòng, người bệnh nội trú, hành vi giao tiếp, chất lượng chăm sóc, giao tiếp của nhân viên y tế.

A SURVEY ON INPATIENT’S SATISFACTION WITH COMMUNICATION OF HEALTH PERSONNEL IN HOSPOTAL

OF THAINGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

 

 

Summary 

          A cross sectional design was conducted to destermine degree of inpatient’s satisfaction in hospital of Thainguyen University of medicine and pharmacy.  138 subjects were selected to survey their statisfaction with 36 aspects of communication of health personnel before leaving hospital.

          The result indicated that most of inpatients ranged their satisfaction at high level (Mean = 4,27; SD = 0,49). However, there was a feel of them ranged their satisfaction at low level (8,3%)

          Conclusion: The percentage of “satisfied” was highest (54.1%). Followed by “very satisfied” with 37.6%; “slightly satisfied” with 6.7%; “dissatisfied” with 1.2% and “very dissatisfied” with 0.4%.

Key words: Satisfaction, Inpatient,Communication behaviour, Care quality, communication of health personnel.