ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁN SỎI NIỆU QUẢN

BẰNG LASER HOLMIUM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Nguyễn Công Bình, Nguyễn Vũ Phương

Mạc Xuân Huy, Nguyễn Hoài Thu

Bện viện trường Đại học y khoa Thái Nguyên

ĐT: 0912042529; Email: ncbinhtnyk@gmail.com

TÓM TẮT:

Đặt vấn đề:Trong nhiều năm qua tán sỏi niệu quản nọi soi là một kỹ thuật thường quy tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Từ đầu năm 2014 Bệnh viện được trang bị máy tán sỏi nội soi Laser Holmium. Để góp phần đánh giá hiệu quả áp dụng điều trị tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng Laser Homlium tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài này nhằm đánh giá kết quả bước đầu cho phương pháp được áp dụng.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: Gồm  127 bệnh nhân được chẩn đoán sỏi niệu quản và được điều trị bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng sử dụng Laser holmium cho sỏi ở các vị trí của niệu quản ( từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2015) tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.KẾT QUẢ: Tán sỏi thành công 98,4%; thất bại 1,6%. Trong tán sỏi thành công kết quả tốt: 75,6%; trung bình 15,7%; kém 7,1%. Tai biến và biến chứng có tổn thương trầy xước niệu quản 9,4%; sốt cao sau tán 9,4%. Tuy nhiên không có trường hợp nào chảy máu nặng phải can thiệp phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật trung bình 51,3 ±13,8 phút. Thời gian hậu phẫu trung bình 5,7±2,5 ngày.Thời gian tán sỏi của Nam và Nữ không có sự khác biệt với P> 0,05Số lượng sỏi càng nhiều viên thì tỷ lệ kết quả tán sỏi càng giảm (P<0,01). Sỏi càng lớn thì kết quả thành công càng kém (P<0,001). Kết quả thành công của tán sỏi càng giảm nếu sỏi càng ở vị trí cao ( P<0,001). KẾT LUẬN: Sử dụng năng lượng Laser Holmium trong tán sỏi nội soi ngược dòng điều trị sỏi niệu quản là phương pháp ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả.

 Từ khóa: Sỏi hệ tiết niệu, điều trị, phẫu thuật, nội soi, laser Holmium.

AN EVALUATION OF TREATMENTS’ RESULTS OF INFECTIOUS

MATERIALS WITH LASER HOLMIUM AT HOSPITAL OF THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Nguyen Cong Binh, Nguyen Vu Phuong

Mac Xuan Huy, Nguyen Hoai Thu

Thai Nguyen Medical University Hospital

Tel: 0912042529; Email: ncbinhtnyk@gmail.com

SUMMARY

For years ureter endoscopic lithotripsy is a routine technique at Hospital of Thai NguyenUniversity of Medicine and Pharmacy. From year 2014,we featured Holmium Laser lithotripsy endoscope. To help assessing the effectiveness of treatmentsin lithotripsy endoscopic retrograde by Laser Homlium at HospitalThai NguyenUniversity of Medicine and Pharmacy.We carried out this research to evaluate the initial results for the applicable law. Subjects and methods: 127 patients were included ureteral stones diagnosed and treated with endoscopic lithotripsy method used upstream holmium laser for stones in the ureter locations (from 03/2014 to 6/2015) at Hospital of Thai NguyenUniversity of Medicine and Pharmacy. Results: 98.4% lithotripsy success; failure counts for 1.6%. The results are 75.6% good; 15.7% average; and 7.1% less. Complications with ureteral injury scratches take up 9.4%; and high fever counts for 9.4%. There is no case of heavy bleeding, and surgical intervention. The average surgical time is about 51.3 ± 13.8 minutes. The average duration is 5.7 ± postoperative day 2.5.Time of Male and Female lithotripsy no difference with P> 0.05. The number of stones more members, the rate declining lithotripsy results. (P <0.01). Gravel larger the successful outcome increasingly less (P <0.001). Results of lithotripsy success decreases if more gravel in high positions (P <0.001). Conclusion: The use of energy in lithotripsy Holmium Laser endoscopic retrograde ureteral stones treatment is less invasive methods, safe and effective.

              
 Key word: Ureteral stones, treatment, surgery,endoscopic,laserholmium