ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH NGÓN TAY BẬT BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Nguyễn Quốc Huy B, Trương Đồng Tâm,

 Thân Thị Thu, Âu Thị Kim Chung

Bệnh viện trường Đại học y khoa Thái Nguyên

ĐT:0973215583; Email: doctor.nguyenquochuy@gmail.com

TÓM TẮT

            Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng bệnh ngón tay bật. Đánh giá kết quả điều trị bệnh ngón tay bật bằng phẫu thuật Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả hàng loạt. Kết quả: Từ tháng 04/2013 đến tháng 12/2016, chúng tôi nghiên cứu trên 20 bệnh nhân , 21 ngón tay bị  bệnh ngón tay bật tại Bệnh viện trường Đại học y khoa Thái Nguyên. Tỉ lệ bệnh nhân nữ chiếm chủ yếu (80%), tuổi hay gặp từ 51- 60 tuổi, thời gian bị bệnh ít nhất là 6 tháng và dài nhất trên 2 năm. Bệnh hay gặp ở đối tượng lao động chân tay (90%), bệnh kèm theo hay gặp là  viêm khớp . Ngón cái hay gặp nhất 15 ngón, còn lại có 2 bệnh nhân gặp ở ngón trỏ, 2 bệnh nhân bị ở  ngón giữa và 2 bệnh nhân bị ở  ngón áp út. Bàn tay trái hay gặp nhất (71,4%). 100% BN hồi phục vận động tốt sau 1 tháng và không tái phát. Chi phí điều trị rẻ, thời gian nằm viện rất ngắn. Kết luận: Bệnh chủ yếu gặp ở nữ, tuổi hay gặp là từ 51-60, và hay gặp ở những người lao động chân tay, hay gặp nhất ở bàn tay trái, trong đó ngón cái hay bị nhất, chiếm tỉ lệ rất cao. Đây là phẫu thuật đơn giản, biến chứng trong phẫu thuật không có. 100% BN hồi phục vận động tốt sau 1 tháng. Sau 3 tháng không thấy có tái phát.

 Từ khóa: Điều trị ngón tay bật, Hẹp bao gân gấp ngón tay, phẫu thuật, ngón tay lò xo, ngón tay lật bật

ASSESSING THE RESULTS OF ORIGINAL TREATMENTS OF ARTHITIS AT HOSPITAL OF THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Nguyen Quoc Huy B, Truong Dong Tam,

 Than Thi Thu, Au Thi Kim Chung

Thai Nguyen Medical University Hospital

Tel:0973215583; Email: doctor.nguyenquochuy@gmail.com

SUMMARY

Objective: Clinical features of finger syndrome. Evaluate the results of the treatment of finger infection by surgery. Research methods: Resuscitationand batch description.Results: From 04/2013 to 12/2016, we studied 20 patients, 21 fingers with fingers disease at Hospital of Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy. The proportion of female patients at the age of 51-60 years oldtakes up to 80%, and the duration of illness is at least 6 months and the longest is over 2 years. The disease is common in manual labor (90%) with the most common cause is arthritis. The most common finger is 15 fingers, the other two patients in the index finger, two patients in the middle finger and two patients in the fourth finger pressure. The left hand is 71.4%. 100% of patients recover well after 1 month and do not recur. The cost of treatment is cheap, and the length of stay is very short.Conclusion: The disease is predominantly in female, aged from 51 to 60 years old, and is most commonly seen in manual workers, in the thumb high of the left hands. This is a simple surgery without any complications. 100% of patients recover well after 1 month. After 3 months no recurrence.

Key words: Arthitis treatment, squeeze the tendons around your fingers, surgery, finger syndrome, arthritis.