HD.02.HT - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊM AN TOÀN


 

HD.01.HT - HƯỚNG DẪN BÀN GIAO TRỰC ĐIỀU DƯỠNG


 

 QT.05 - QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI VÀ ĐẾN


 

QT.08.HT - QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH


 

QT 10. HT - QUY TRÌNH ĐÀO TẠO LẠI CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN


 

QT.11.HT - QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ


 

QT.19.HT - QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH


 

QT.21.HT - QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌP, HỘI THẢO, HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN


 

QUY TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE - (Áp dụng cho khám sức khỏe cá nhân và khám hợp đồng )