Kíp mổ nội soi lấy sỏi niệu quản đường hông lưng

Kíp mổ nội soi lấy sỏi niệu quản đường hông lưng

 Đang gắp sỏi niệu quản

 Đang gắp sỏi niệu quản

Ngày thứ 2 sau mổ nội soi đường hông lưng

Ngày thứ 2 sau mổ nội soi đường hông lưng